“FastPay Online Casino” - iň gowy ýerler we bir ýerde çalt tölegler

FastPay Casino

Onlaýn kazino FastPay Dama N.V. tarapyndan başlanan ýaş humar taslamasy. Onuň ýolbaşçylygynda köp tanymal kazinolar işleýär. “FastPay” -yň Curacao Oýun Komissiýasy tarapyndan berlen halkara ygtyýarnamasy bar. Onlaýn kazino dogruçyllygy yzygiderli barlaýar we diňe ygtyýarlandyrylan awtoulag enjamlaryny ulanýar. Taslama ýokary hilli hyzmat we çalt töleglere gönükdirilendir.

FastPay

FastPay resmi web sahypasyna syn

Kazinonyň esasy saýty COM domen zolagynda ýerleşýär. Käbir ýurtlar ýerli ygtyýarnama almak üçin halkara humar oýunlary taslamalaryny talap edýärler, ýogsam sahypalary petiklenýär. Şeýle çäklendirmelerden geçmek üçin “FastPay” aýnasy bar - bu funksiýa we interfeýsdäki esasy sahypadan tapawutlanmaýan goşmaça sahypa. Onlyeke-täk tapawut domen.

FastPay saýty gara reňkde ýasalýar. Diňe düwmeler we oýunlar ajaýyp dizaýna eýe. Menuokarky menýu bellikler bilen görkezilýär:

 • "Biz hakda" - kazino hakda maglumat bar;
 • "Goldaw" - goldaw hyzmatyna haýyş goýmaga mümkinçilik berýär;
 • "Tölegler" - goldanýan töleg ulgamlary, goýum we goýum çäkleri şu ýerde görkezilýär;
 • "Promo" - bölümde häzirki mahabat, bonuslar, almagyň şertleri barada maglumat berilýär;
 • "Turnirler" - kazino müşderileriniň arasynda yzygiderli ýaryşlar geçirýär, häzirki we geljekki ýaryşlar barada maglumat tapyp bilersiňiz.

theokarda giriş formasy, hasaba alyş penjiresini açmak üçin düwme bar. Rightokarky sag burçda dil saýlamak üçin düwme bar. Interfeýs rus, iňlis, nemes, ukrain, polýak, fin, ispan, çeh, ýapon, malaý, fransuz, norweg, türk dillerine terjime edildi.

Maglumat sahypasy esasy sahypanyň ep-esli bölegini tutýar. Ine, mahabat teklipleri, kazinonyň işi barada esasy maglumatlar.

Banneriň aşagynda kazinonyň esasy bölümlerine baglanyşyklar bar, awtoulag enjamlary we beýleki oýunlar bilen oýun lobbi bar. Slhli ýerleri mugt re inimde synagdan geçirip bolýar - hasaba alynmak hökman däl.

“FastPay” kazino web sahypasynyň aşagynda kanuny maglumatlar bilen bölümlere baglanyşyk salgylanma menýusy bar. Hasaba alynmazdan ozal oýnuň düzgünlerini we şertlerini öwrenmek hökmandyr.

Jübi enjamyndan sahypa gireniňizde, interfeýs ekranyň ululygyna awtomatiki uýgunlaşýar. Bu, iň oňat humarly oýunlary planşetden, iň amatly smartfondan oýnamaga mümkinçilik berýär.

Müşderi hyzmaty

“FastPay” onlaýn kazino 24/7 müşderi goldawyny berýär. Günüň islendik wagtynda kömek sorap bilersiňiz. Tehniki goldaw, hasaba alynmak, hasaby doldurmak we ş.m.

kömek edýär

Kazino birnäçe aragatnaşyk kanaly bilen üpjün etdi:

 • onlaýn söhbetdeşlik - degişli menýu düwmesi arkaly çagyrylýar, sahypanyň aşaky sag burçunda ýerleşýär;
 • bilet - ýokarky menýu"Goldaw" düwmesi arkaly bilet döredip bilersiňiz;
 • e-poçta - diňe kazino web sahypasynda görkezilen aragatnaşyklara ýüz tutmaly.

Goldaw hyzmatyna ýüz tutmazdan ozal, FAQ bölümine gitmek maslahat berilýär. Bu ýerde meşhur soraglara eýýäm taýýarlanan jogaplar bar.

FastPay

Sahypa girýänler resmi sahypa -nyň ýakymly atmosferasyny we esasy işleýän bloklarynyň amatly ýerini belläp geçýärler. Açyk bannerler biri-birini çalşyp, myhmanlara we FastPay Casino klubynyň hasaba alnan agzalaryna ähli zerur maglumatlary görkezýär, şeýle hem wirtual diwarlarynda bolup geçýän zatlara gyzyklanma döredýär.

Esasy sahypada hasaba alyş düwmeleri, giriş düwmeleri we menýu bellikleri bar. Logiki taýdan toparlanan interfeýs hatda täze başlanlara-da gitmegi aňsatlaşdyrýar. Dürli ýurtlardan gelen oýunçylar öz sahypalarynda özlerini rahat duýarlar, sebäbi köp sanly dürli diller üçin uýgunlaşdyryldy:

 • Rus;
 • Iňlis;
 • Nemes;
 • Polýak.
 • Awstraliýa
 • Kanada

Ispan, Şwesiýa, Norwegiýa, Fin, Malaý, Gazak, Türk, Fransuz, Çeh, Japaneseapon we başgalar beýlekiler bilen baglanyşykly däl.

Fastray-yň resmi saýty stili açyk reňkler bilen tapawutlanýar, şonuň üçinem begenýär. Gereksiz maglumatlaryň we ýakymly dizaýnyň ýoklugy, gündelik oýunlardan çalt gutulmaga mümkinçilik berýär, köp dürli humar oýunlaryna başlaýar.

“FastPay” kazinosynda maliýe amallary

Kazino ýeňişleri goýmagyň we yzyna almagyň köp usullaryny hödürleýär. “FastPay” kriptografik walýutalar - EUR, NOK, CAD, AUD, NZD, PLN, JPY, ZAR, USD, BTC, BCH, ETH, DOGE, LTC ýaly köp sanly walýuta bilen işleýär. Her täze müşderi hasaba alnanda hasabyň esasy walýutasyny saýlamalydyr. Ondan soňky goýumlar başga walýutada goýulsa, awtomatiki öwrülişik amala aşyrylar.

“FastPay” -daky goýumlaryň köpüsi, “WebMoney” elektron gapjygyndan başga, komissiýa bolmazdan hasaplanýar. 80% -den gowrak ýagdaýda pul derrew hasabyňyza girýär - oýunçy karz bereninden soň derrew jedel goýup biler.

Hasabyňyzy maliýeleşdirmegiň ýollary:

 • bank kartoçkalary - Visa, Maestro, Mastercard;
 • elektron gapjyklar - EkoPaýz, Neteller;
 • talonlar - EcoVaucher we ş.m.

Umuman alanyňda, kazino 18 goýum görnüşini hödürleýär. Doldurmagyň çäkleri wepalylyk bilen tapawutlanýar, size kiçijik býudjet bilen hem oýnamaga mümkinçilik berýär - 10 USD, 10 EUR, 0.05 BCH, 4400 DOGE, 0.025 ETH, 0.001 BTC, 0.02 LTC, 102 NOK, 15 CAD, 15 AUD, 16 NZD, PLN 45, JPY 1285, ZAR 175.

Çekmek üçin töleg ulgamlarynyň sanawy goýum opsiýalary bilen birmeňzeşdir. Tölegler mukdaryna we töleg ulgamyna baglylykda 12-72 sagadyň dowamynda amala aşyrylýar. Iň pes çykdajy çäkleri goýum mukdaryndan 2 esse ýokary.

Hasapdan serişdeleri çykarmak üçin ähli bonus şertlerini ýerine ýetirmeli bolarsyňyz (eger oýunçy mahabata gatnaşýan bolsa), barlamak prosedurasyndan geçmeli.

FastPay Casino

“FastPay” -da awtoulag enjamlarynyň dürlüligi

“FastPay” humar oýunlary katalogy, her tagam üçin 2 müňden gowrak oýun hödürleýär. Sahypada 30-dan gowrak prowaýderiň ýerleri we ruletleri bar:

 • Amatic, NetEnt, Fantasma;
 • PlaySon, Relax, Igrosoft, Microgaming we ş.m.

Kazino täze ýerlerde ýöriteleşýär - köne grafika bilen retro ýeri ýok. Katalogda 3 we 5 teker, 5 ýa-da has köp tölegli awtoulaglar bar. Her bir ýeriň dizaýnyna, oýun elementlerine, ses ýazgysyna bagyşlanan öz mowzugy bar.

"Aýratynlygy satyn al" we"Bitcoin, ETH, LTC" bölümleri aýratyn ünsi çekmelidir. Birinji bölümde bonus tapgyrlaryny satyn alyp boljak awtoulag maşynlary bar, ikinji bölümde cryptocurrency görnüşindäki jedeller bar. “FastPay” -daky käbir enjamlarda jekpotlar bar.

Kazino dürli ruletleri hödürleýär - Amerikan, Norwegiýa, awtoulag ruleti we ş.m. Bu oýunlar toparyny “Evolution” üpjün ediji görkezýär. Pleýer şahsy islegleriňize we çäkleriňize laýyk laýyk tablisany saýlap biler.

FastPay müşderileri üçin bonuslar we mahabat teklipleri

FastPay bonuslary

Kazino bonus programmasy aşakdaky teklipler bilen görkezilýär:

 1. Täze müşderiler üçin bonuslar. “FastPay” -daky birinji we ikinji goýumlara hasaplanýar. Birinji goýumda, oýunçy bonus fondlaryny we mugt aýlawlary alýar, ikinjisinde - diňe bonus pullary. Bonusyň takyk mukdary goýumyň mukdary bilen kesgitlenýär. Ilkinji bonusyň iň ýokary mukdary 865 NOR, 100 USD/EUR, 0,5 BCH, 1,9 LTC, 44000 DOGE, 127 CAD, 130 AUD, 0.01 BTC, 1511 CAR, 0.25 ETH, 10670 JPY, 374 PLN ... Ikinjiniň ululygy 2 esse kiçidir. Hoş geldiňiz teklibini diňe bir gezek ulanyp bilersiňiz.
 2. Wepalylyk ulgamy. Derejelerden ybarat - her birine ýetmek üçin status ballaryny ýygnamaly. Oter maşynlarynda we beýleki oýunlarda jedeller üçin hasaplanýar. Wepalylyk ulgamy bar bolan bonuslaryň sanyna täsir edýär. Täze derejä ýetmek üçin oýunçy 15-500 mugt aýlaw alýar.

Çalt tölemek humarly oýunçylaryň hemmesi tarapyndan göz öňünde tutulmaly gyzykly taslama. Kazino gyzykly wagt, humarly oýunlara çümmek üçin zerur zatlaryň hemmesini hödürleýär. Oýunçylar ýokary hilli humar oýunlaryna, çalt töleglere, amatly web sahypasyna, köp mukdarda bonuslara we girdejili wepalylyk programmasyna garaşýarlar. Onlyeke-täk şert, saýtda diňe ulularyň hasaba alynmagydyr.