“FastPay” kazinosynda mahabat teklipleri, bonuslar we mahabat kodlary

FastPay Casino

Mahabat teklipleri bolmazdan islendik häzirki zaman kazinony göz öňüne getirip bolmaz. Bonuslar bar bolan müşderiler üçin sylag hökmünde çykyş edýär, potensial müşderileri hasaba alynmaga iterýär. Fastaş “FastPay” onlaýn kazino tendensiýalara laýyk gelýär we giň bonus programmasy bar. Derrew tölegler, oýunlaryň uly katalogy, bonuslar bilen bilelikde bu kazinony hasaba almak üçin özüne çekiji edýär.

FastPay

Täze müşderiler üçin bonus teklipleri

Hoş geldiňiz bonuslary diňe bir gezek ulanyp bolýar. Hasaba alnandan soň derrew berilýär. Täze müşderiler mahabatdan ýüz öwrüp bilerler. Gatnaşýandygyňyzy tassyklamak üçin mahabat koduny ulanmagyň zerurlygy ýok. Işjeňleşdirme ilkinji goýumdan soň awtomatiki usulda amala aşyrylýar. Bonusy şahsy hasabyňyzda ýa-da müşderi goldaw gullugyna ýüz tutup bilersiňiz.

Hoş geldiňiz bonus birinji we ikinji goýumlarda hasaplanýar. Hasaplamagyň iň ýokary mukdary we usuly bilen tapawutlanýar. Bonus gaznalaryny ulanmagyň şertleri birmeňzeş. Ilkinji iki bonus üçin isleg 50x. Bonus gaznalaryny alnan gününden başlap 48 sagadyň dowamynda talap edilýär.

Hoş geldiňiz mahabatyna gatnaşmak üçin oýun hasabyňyza azyndan 20 USD/EUR ýa-da başga bir walýuta ekwiwalenti goýmaly - 0,002 BTC, 0.4 LTC, 0.096 BCH, 8800 DOGE, 0.05 ETH, 75 PLN, 2130 JPY, 302 ZAR, 174 NOR, 25 CAD, 26 AUD.

Bonus karzlarynyň ululyklary:

  1. Ilkinji goýum - 100 USD/EUR çenli, 865 NOR, 0,5 BCH, 44000 DOGE, 130 AUD, 0.01 BTC, 1.9 LTC, 127 CAD, 1511 CAR, 0.25 ETH, 10670 JPY, 374 PLN. Bonusyň takyk mukdary goýumyň 100% hökmünde kesgitlenýär. Mundan başga-da, ilkinji goýumda, oýunçy “FastPay” -dan 100 mugt aýlaw alýar. Maliýe hasabyna goýlan gününden başlap 5 günüň dowamynda karz berilýär. Aýlawlarda iň köp ýeňiş 22000 DOGE, 0.005 BTC, 50 EUR, 0.125 ETH, 65 AUD, 0.24 BCH, 187 PLN, 0.95 LTC, 64 CAD, 433 NOR, 5330 JPY-dan ýokary bolup bilmez.
  2. Ikinji goýum - 0.125 ETH, 22000 DOGE, 50 EUR, 65 AUD, 0.24 BCH, 187 PLN, 0.95 LTC, 64 CAD, 433 NOR, 5330 JPY, 0.005 BTC çenli. Hasap goýumyň 75% görnüşinde bolup geçýär. Doldurmak üçin mugt aýlawlar berilmeýär.

FastPay Casino

Juma we sişenbe günlerinde FastPay-dan bonuslary täzeden ýükläň

Her hepde işjeň oýunçylar sişenbe we anna günleri “eloüklemek” kampaniýasynyň çäginde goýumlar üçin bonus pullaryny alyp bilerler. Mahabata gatnaşmak çakylyk bilen - kompaniýa şertlere laýyk oýunçylara çakylyk iberýär.

Sişenbe güni “FastPay” -dan bonus ýüklemek diňe wepalylyk programmasynda 4-10 derejeli müşderiler üçin elýeterlidir. Bonus, şol gün ilkinji goýumyň 100% görnüşinde hasaplanýar. Mahabata gatnaşmak üçin iň az goýum 0.002 BTC, 0.4 LTC, 20 EUR, 0.096 BCH, 174 NOR, 8800 DOGE, 75 PLN, 0.05 ETH, 2130 JPY, 302 ZAR, 20 USD, 25 CAD, 26 AUD. Iň ýokary mukdar 1,9 LTC, 100 USD/EUR, 44000 DOGE, 130 AUD, 0.5 BCH, 0.01 BTC, 127 CAD, 1511 CAR, 0.25 ETH, 10670 JPY, 374 PLN, 865 NOR ... Wager, wepalylyk ulgamynda oýunçynyň derejesi bilen kesgitlenýär:

  • 4-den 7 - 40x;
  • 8 we ondan ýokary - 35x.

“FastPay” kazinosy, anna güni “Reload Bonus” -y diňe 4-den pes bolmadyk oýunçylara töleýär. Mahabata gatnaşmak üçin iň az goýum mukdary sişenbe güni “Reload” bonusyna meňzeýär. Iň ýokary mukdar, göterim we isleg wepalylyk programmasyndaky dereje bilen kesgitlenýär. Näçe ýokary bolsa, oýnaýja şonça-da köp mukdarda pul serişdeleri berilýär we olary çekmek aňsat bolýar.

“FastPay Casino” promo kodlary

FastPay bonuslary

bonus pullary bil baglap biler. Her promo kody üçin şertler başga. Olary ulanmazdan ozal öwrenmegiňiz hökmandyr.

FastPay onlaýn kazinoda wepalylyk ulgamy

Bonus programmasy 10 derejeden we iň ýokary derejeli"Gara" -dan ybarat. Wepalylyk ulgamyndaky ýagdaý, oýunçynyň gazanan ballaryna esaslanýar.

Her dereje öz artykmaçlyklaryny göz öňünde tutýar. Ulanyjynyň ýagdaýy näçe ýokary bolsa, şonça-da köp bonus alýar. Bu dereje sylaglaryň, nagt puluň göterimine, wager we ş.m. täsir edýär

Ballar, awtoulag enjamlaryna we Live Casino bölüminde jedel etmek arkaly gazanylýar. Bir nokat almak üçin jedeliň mukdary:

bolmaly
    söwda enjamlarynda - 174 NOR, 0,002 BTC, 8800 DOGE, 0.4 LTC, 20 EUR, 0.096 BCH, 75 PLN, 0.05 ETH, 2130 JPY, 25 CAD, 302 ZAR, 20 USD, 26 AUD;
  • "Janly kazino" bölümindäki oýunlar - 1740 NOR, 0.02 BTC, 88000 DOGE, 4 LTC, 200 EUR, 0.96 BCH, 750 PLN, 0.5 ETH, 20130 JPY, 250 CAD, 3020 ZAR, 200 USD, 260 AUD.

Indiki derejä geçmek üçin oýunçy 20 mugt aýlawdan alýar. Gara, 8, 9 we 10-njy derejelere täzelenenlerinde, “FastPay” müşderileri goşmaça pul baýraklaryny alýarlar

“FastPay Cashback”

9 ýa-da has ýokary derejeli oýunçylar, soňky 30 günde ýitirilen jedelleriň 10% -ine çenli yzyna gaýtarylmagyna garaşyp bilerler. Bonus gaznalaryndaky jedeller sanalmaýar. Nagt pul her aýyň 1-nji gününde hasaplanýar. Nagt pul gazanmak islänok. Alnan pul jedeller üçin ulanylyp bilner, ýa-da bank kartasyna ýa-da elektron gapjygyna alyp bolýar.

Doglan günüň sowgady

“FastPay” kazino işjeň müşderilerine her ýyl doglan günüň gutly bolsun. Sloter maşynlarynda mugt aýlawlar sowgat hökmünde berilýär. Wepalylyk ulgamynda 2 we ondan soňky derejelere ýeteniňizde sowgat alyp bilersiňiz. Bonus üçin goldaw hyzmatyna ýüz tutuň. Sowgady diňe doglan gününde hasaplap bolýar. Baýraklara diňe işjeň oýunçylar bil baglap bilerler.

Mugt aýlawlaryň sany derejä baglydyr. Ikinji derejede, 7 - 300 aralygynda 20 mugt aýlaw tölenýär. 8-den 10 derejä çenli aýlawlar berilmän, bonus gaznalary berilýär. Söweşiji 10x. Şahsy sözler gara oýunçylara degişlidir.

Bonus programmasynyň nuanslary

Bonus serişdeleri diňe awtoulag enjamlarynda jedel etmek üçin elýeterlidir. Her jedeliň 100% -i göz öňünde tutulýar. Işjeň bonusyňyz bar bolsa, jedelleri goýup bilmersiňiz:

  • üýtgewsiz we progressiw jakotlar bilen ýerler;
  • tötänleýin oýunlar;
  • tagta we göni oýunlar.

Wideo poker oýunlary hem aýrylýar. “FastPay” kazino düzgünlerini bozandygy üçin, oýunçy bonus programmasyndan aýrylyp bilner

Soňky 8 goýumyň mukdary bonus derejesinden 50 göterim ýa-da ondan köp bolsa (bonuslaryň jemi * 100/ähli goýumlaryň jemi) bonus programmasyna gatnaşmak wagtlaýyn togtadylýar. Oýunçy bonus programmasynyň talaplaryny ýerine ýetirip başlansoň, e-poçta habarnamasyny alar we bonuslary ýene ulanyp biler.

“FastPay” onlaýn kazino bonus programmasy dürli teklipleri bilen tapawutlanýar. Kazino hemişelik we wagtlaýyn mahabatlary hödürleýär, gyzykly çekişmeler geçirýär. Işjeň oýunçylar, oýny has gyzykly we girdejili edýän goşmaça baýraklara haklydyr. Mahabatyň ähli jikme-jiklikleri kazino web sahypasyndaky"Promo" we"Şertler" bölümlerinde çap edilýär. Okamalydyrlar.