“FastPay” kazino hasaba alyş prosedurasyna syn

Ygtyýarly “FastPay Casino” 2018-nji ýylyň tomsunda başlanan halkara taslama. Oýun oýunlarynyň ähli höwesjeňlerine, her bir tagam üçin - klassiki stol oýunlaryndan başlap, iň soňky ýerlere çenli oýunlaryň uly katalogyny hödürleýär. Bu kazinonyň müşderisi bolmak gaty aňsat - FastPay kazinosynda hasaba durmak kän wagt almaýar.

Onlaýn kazino hasaba alyş düzgünleri

FastPay

Täze müşderiler üçin mahabat teklipleri

“FastPay” -da hasaba alnan ähli ulanyjylar ilkinji goýum bonusyna bil baglap bilerler. Iň ýokary hak mukdary 100 USD/EUR ýa-da 865 NOK, 127 CAD, 130 AUD, 138 NZD, 375 PLN, 1500 ZAR, 10650 JPY, 0.01 BTC, 1.9 LTC, 0.256 ETH, 0.05 BCH, 44000 DOGE ... Bonus gaznalarynyň mukdary goýumyň 100% -ine görä hasaplanýar.

Hasap doldurylanda bonus işjeňleşdirilýär, promo kody gerek däl. Goşmaça hökmünde pleýer awtoulag enjamlarynda 100 mugt aýlaw alýar. Olara deň hasaplanýar - goýlan gününden başlap 5 günüň içinde 20 mugt aýlaw.

Bonus gaznalaryny hakyky gazna öwürmek üçin, hasaplanan bonusyň mukdaryndan 50 esse köp mukdarda pul goýmaly.

“FastPay” -da ikinji goýum bonusy bar. Goýumyň 75% görnüşinde alynýar. Bu bonus ilkinji goýum bonusyndan 2 esse az.

Hasap döretmek prosesi

“FastPay” kazinosyny esasy sahypada ýa-da aýnasynda hasaba alyp bilersiňiz. Hasaba alyş kompýuterden, smartfondan we planşetden elýeterlidir.

Hasap döretmek üçin"Hasaba al" düwmesine basyň. Sahypanyň ýokarsynda, ýaşyl reňkli ýerde ýerleşýär. Düwmä bassaňyz, meýdanlar bilen hasaba alyş formasy işjeňleşer:

  • e-poçta;
  • telefon belgisi;
  • parol - iň kyn kombinasiýany görkezmek maslahat berilýär;
  • walýuta - elýeterli walýutalardan birini saýlamaly - USDT, USD, EUR, DOG, BCH, LTC, ETH, BTC, ZAR, JPY, PLN, NZD, AUD, NOK, CAD.

fieldshli meýdanlar hökmany. Ulanyjy"Düzgünler bilen ylalaşýaryn" gutusyny hem bellemeli. Hasaba alyş tapgyrynda mahabat poçta sanawyna ýazylyp ýa-da ondan abuna ýazylyp bilersiňiz. Habarnamada gyzykly teklipler, kazino habarlary bar. Şahsy hasabyňyzda täzeden açyp bilersiňiz.

"Hasaba al" düwmesine basanyňyzdan soň, kazino görkezilen e-poçta salgysyna baglanyşyk bilen e-poçta iberer. Aktiwasiýa üçin zerur - ulanyjy gönüden-göni hatdaky baglanyşyga basyp biler ýa-da brauzeriň salgy setirine göçürip alyp biler. “FastPay” -dan gelen habar 30 minudyň içinde poçta gutyňyzda ýok bolsa, habar ýalňyşlyk bilen alnan Spam bukjasyny açmaly.

Hasaby işjeňleşdirmek, parol we e-poçta bilen girmäge mümkinçilik berýär. Şahsy hasabyňyzda profil açmaly we özüňiz hakda ýok maglumatlary doldurmaly. Datahli maglumatlar takyk bolmaly. Hasabyňyza goşmaça hasap walýutalaryny goşup bilersiňiz - kazino müşderilerini bir walýuta bilen çäklendirmeýär.

“FastPay” kazinosynda şahsyýeti barlamak

Diňe barlanan ulanyjylar ähli onlaýn kazino hyzmatlaryny doly ulanyp bilerler. Oýun hasabyndan serişdeleri çykarmak diňe şahsyýeti anyklandan soň açylýar. “FastPay” islän wagtyňyz barlamagy talap edip biler, ýöne hasaba alnandan soň derrew özüňiz etseňiz gowy bolar.

Kazino şahsy maglumatlaryň howpsuzlygyny kepillendirýär. Barlamak üçin şahsy hasabyňyzdaky"Hasap" sahypasyny açmaly we"Resminamalar" bölümine girmeli. Bu ýerde pasportyňyzyň skanerini ýa-da suratyny ýa-da şahsyýetiňizi subut edip biljek başga resminama ýüklemeli. Surat gowy hilli bolmaly.

Pasportyň goşundysy hökmünde bank hasabaty, aragatnaşyk tölemek üçin hasap-faktura we ş.m. gerek bolup biler. Resminamada pasporta gabat gelýän baş harplar bolmaly. Iberilen resminamalary barlamagyň iň ýokary möhleti 24 sagat. Kazino goşmaça resminamalary, wideo ýa-da telefon jaňyny talap etmek hukugyny özünde saklaýar.

Şahsy şahsyýet barada soraglaryňyz bar bolsa, oýunçylar goldaw bilen habarlaşyp bilerler. 24 sagat işleýär we göni söhbetdeşlik we e-poçta arkaly elýeterlidir.

Hasaby ýapmak we"doňdurmak"

“FastPay” onlaýn kazino müşderileriniň oýun hasabyny islendik wagt pozmaga hukugy bar. Hasap goldaw toparyna ýüz tutup ýapyp bolýar.

Bir oýunçy 6 aýlap şahsy hasabyna girmese, jedel goýmasa we goýum goýmasa, hasaby ýapylýar. Hasaby doňdurmak ýapyklyk däl, ony täzeden açyp bolýar.

“Fastpay” -da ilkinji jedeliňizi nädip etmeli?

Hasaba alnandan soň derrew kazinoda jedel goýup bilersiňiz. Maliýe serişdeleri derrew karz berilýär. Goýumyň iň pes mukdary 0.01 BTC, 14 NZD, 10 EUR/USD, 37 PLN, 13 CAD, 4400 DOGE, 0.2 LTC, 13 AUD, 151 ZAR, 0.05 BCH, 1060 JPY, 0.025 ETH, 87 NOK. Kazino doldurmak üçin komissiýa tölemeýär, ýöne töleg ulgamy tarapyndan kesgitlenip bilner.

Maliýe karzlary berlenden soň, degişli oýny saýlamak galýar. “FastPay” awtoulag maşynlaryny, stol oýunlaryny, göni satyjylar bilen göni kazino oýnamagy teklip edýär. Umuman, saýtda 1000-den gowrak oýun bar. Oter maşynlary goşmaça tertipde synagdan geçirilip bilner. Cryptocurrency-a jedel etmek üçin aýratyn ýerler bar.

Onlaýn kazinolaryň ähli täze müşderileri wepalylyk ulgamynyň agzalary bolýar. Ballar “FastPay” hyzmatlaryny işjeň ulanmak üçin berilýär. Wepalylyk programmasynda oýunçynyň derejesini kesgitleýärler. Her dereje öz artykmaçlyklaryny berýär. Mysal üçin, kazinonyň ikinji we has ýokary derejeli oýunçylary doglan gün sowgadyny berýär.

Hasaplanan ballar ýa-da ýagdaý nokatlary hakyky pul üçin çalşylyp bilner. Yearylda bir gezek - dekabr aýynyň soňky hepdesinde alyş-çalyş edip bilersiňiz.

FastPay-da hasaba alynmak awtoulag maşynlarynyň we beýleki humar oýunlarynyň muşdaklary üçin uly mümkinçilikler açýar. Saýtda hasaba durmak aňsat - diňe gysga blankany doldurmaly. Kazino şahsyýetini tassyklamak üçin şahsyýet soraýar - bu ähli kanuny onlaýn kazinolarda adaty prosedura.